BIP

Władze


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 388  im. Jana Pawła II

Pan mgr Jarosław Fonrath

przyjęcia interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu

tel 22 836-03-41 wew 101

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II

Pani mgr Iwona Skwirut

przyjęcia interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu

tel 22 836-03-41 wew 101

Struktura organizacyjna


Sekretariat Szkoły

czynny codziennie oprócz czwartku w godzinach 8:00 – 16:00

tel 22 836-03-41 wew 101

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

Sekretarz Szkoły – Pani Marzena Staniaszek

 

Kierownik Gospodarczy – Pan Mariusz Muszyński
godziny pracy 6:00 – 14:00

tel 22 836-03-41 wew 108

e-mail: administracja@sp388.edu.pl

 

Kierownik  Obiektów Sportowych –  Pan Michał Lipowski

tel 22 836-03-41 wew 112

e-mail: hala@sp388.edu.pl

 

Posiłki w szkole prowadzi ajent – Arkadiusz Szulc

tel. 504-274-847, e-mail: arek.szulc@wp.pl

 

Zamówienia publiczne


Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku szkoły i hali sportowej szkoły.

Odpowiedzi na zadane pytania w sprawie postępowania RPZ/1/SP388/2018, RPZ/2/SP388/2018

  1. Cenę zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
  2. Zamawiający ma świadomość funkcjonowania Cennika usług zewnętrznych i opłat dodatkowych wykonawcy.
  3. Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie zapisu „..będącego własnością Zamawiającego.”
  4. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną, na adres zamawiającego, który zostanie wskazany w umowie.
  5. Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie paragrafu 6 ust. 2 istotnych postanowień umowy.
  6. Zamawiający podtrzymuje zapis.
  7. Zamawiający podtrzymuje zapis.
  8. Zamawiający wprowadzi proponowane zmiany w paragrafie 14 istotnych postanowień umowy poprzez zmianę treści na:

Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (I) imię i nazwisko, (II) pełniona funkcja, (III) adres e-mail, (IV) numer telefonu.

Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 13 powyżej, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie dochodzenia lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.

Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową,  RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 13, w trym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki informacyjne Stron stanowią odpowiednio załącznik 7 i 8 do niniejszej Umowy. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres treści tego obowiązku informacyjnego.

  1. Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 6 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt.2 z oświadczenia.

SIWZ:

RPZ_1_SP388_2018

RPZ_2_SP388_2018

Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ (RPZ/1/SP388/2018, RPZ/2/SP388/2018

Załącznik Nr 5 do SIWZ

W wyniku postępowania RPZ/1/SP388/2018 oraz RPZ/2/SP388/2018 przeprowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego na dostawcą energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II i Hali Sportowej informujemy:

Ilość zgłoszonych ofert: 1

Ilość zdobytych punktów : Veolia Energia Warszawa S.A.  – 100 pkt.

Wybrana firma – Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/