Co dalej po gimnazjum

Jak dobrze wybrać szkołę

Wybór szkoły to bardzo trudna i ważna decyzja w życiu gimnazjalisty. To decyduje przecież o całym dalszym życiu. Przed podjęciem tak ważnej decyzji warto dobrze zastanowić się nad tym czego chcemy i zebrać jak najwięcej informacji.

1. Rozmawiaj z dzieckiem. Pytaj go o to, co lubi, czym się interesuje, powiedz mu jak go widzisz i jak widzisz jego dalszą edukację. Jednak myśl o nim i jego zainteresowaniach a nie o swoich niezrealizowanych marzeniach, które według Ciebie powinno zrealizować dziecko. Ono ma prawo do wyboru swojego życia.

2. Wspieraj go w jego wyborach i działaniach. Nawet jeśli uważasz, że robi błąd, pomóż mu później ten błąd naprawić. Nie mów „a nie mówiła/em”, „gdybyś mnie słuchał…”

3. Zastanowić się, jakie są najmocniejsze strony dziecka, co go interesuje i w jakim zawodzie będzie mógł realizować swoje zainteresowania i pasje.

4. Jeśli trudno jest określić jakie są zainteresowania i predyspozycje dziecka lub jak można je wykorzystać, można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Można go znaleźć m.in. w: szkole (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), poradni psychologiczno-pedagogicznej, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, klubie pracy, agencji zatrudnienia, Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Szkolnym Ośrodku Kariery w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Stawki 10.
Adresy podane są w linku.

5. Warto wiedzieć, że obecnie istnieją cztery typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

  • liceum ogólnokształcące,
  • liceum profilowane,
  • technikum,
  • zasadnicza szkoła zawodowa

Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum kończą się maturą.
Nauka w liceum profilowanym, w technikum i zasadniczej szkole zawodowej daje możliwość uzyskania zawodu. Jednak ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego, ponieważ naukę możesz kontynuować w trzyletnim technikum uzupełniającym (kształcącym w tym samym zawodzie) lub w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, w trybie dziennym, zaocznym bądź wieczorowym.

Kim jest doradca zawodowy i czym się zajmuje ?

Doradca zawodu udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego.
Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.
Doradca zawodowy, wspólnie ze swoimi klientami dokonuje przeglądu ich wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Może sugerować klientom określonych pracodawców i udzielać porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomagać w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności klienta.
Doradcy pracują w rozmaitych placówkach i zajmują się zarówno dziećmi w różnym wieku, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Współczesny doradca ma do spełnienia trudne zadanie, ponieważ pomoc w wyborze zawodu nie jest obecnie traktowana jako jednorazowy akt, ale jako ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka. Działalność doradcy w wąskim znaczeniu polega głównie na podawaniu informacji zawodowej, natomiast w szerszym znaczeniu rola doradcy będzie postrzegana jako wychowawcy, który działa świadomie i celowo, stymulując tym samym młodzież oraz osoby dorosłe do samodzielnego podejmowania decyzji zawodowej.

Wyróżnia się trzy etapy poradnictwa zawodowego:
1) pod koniec szkoły podstawowej, kiedy istnieje konieczność wyboru szkoły zawodowej.
2) pod koniec szkoły średniej, kiedy dokonuje się wyboru kierunku studiów lub szkoły pomaturalnej.
3) w zakładzie pracy, kiedy zachodzi konieczność zmiany pracy lub zawodu.

Pomoc w wyborze zawodu można uzyskać w:

  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • centrach informacji i planowania kariery zawodowej przy woj. urzędach pracy
  • u doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy
  • prywatnych centrach doradztwa zawodowego
  •  instytucjach i placówkach związanych z edukacją i rynkiem pracy

 

Linki:

http://edukacja.warszawa.pl/placowki/szkoly-ponadgimnazjalne

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/