Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

 

Przewodniczący Rady:

Piotr Karczewski (kontakt e-mail: p.karczewski1976@gmail.com)

I Zastępca Przewodniczącego:

Tomasz Mikołajczuk

Skarbnik:

Joanna Lesiak (kontakt e-mail: skarbnik.sp388@gmail.com)

 

Klasa 0

Z uwagi na decyzję członków Rady Rodziców klasy zerówkowe będą tworzyły własne budżety w ramach poszczególnych klas. Budżetami tymi zarządzać będą Trójki Klasowe.

W niektórych wspólnych inicjatywach na poziomie całej szkoły uzgadniane będzie konkretne kwoty zaangażowanie finansowego klas zerówkowych.

 

Formalnie klasy 0 kwalifikowane są jako klasy przedszkolne, praktycznie zaś potrzeby tych klas są zupełnie inne, niż potrzeby klas szkolnych.

 

 

Klasy 1-8

Składka miesięczna za jedno dziecko wynosi: 15,00 zł.
Jednorazowo za cały rok 2020/2021: 150,00 zł.

 

W przypadku gdy w szkole uczy się więcej niż 1 jedno dziecko wówczas składka wynosi 50% kwoty za każde dziecko.

 

Składki na Radę Rodziców zbierają skarbnicy poszczególnych klas i przekazują na konto Rady Rodziców:

Nazwa podmiotu:      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 388 w Warszawie

Nr konta:                    68 1090 2590 0000 0001 4350 3192

 

W tytule przelewu należy podać:
– dla wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, klasę;
– dla wpłaty zbiorczej: klasę oraz przesłać na adres: skarbnik.sp388@gmail.com listę uczniów.

W przypadku korzystania z obniżonej składki należy podać imię, nazwisko i klasę rodzeństwa.

 

BONUS:

Jeżeli klasa wpłaci 100% składek do dnia 31 stycznia 2021 r., Rada Rodziców wypłaci Skarbnikowi klasy bonus w wysokości 15% wpłaconej przez klasę kwoty.

 

 

Charakter składki na Radę Rodziców:

 

Składka ma charakter dobrowolny. Poszczególne składki rodziców z różnych klas budują solidarny budżet Rady Rodziców. Solidarny oznacza, że Rodzice wspierają się nawzajem i dzięki temu wspierane są wszystkie dzieci. Nikt za to nie stygmatyzuje poszczególnych uczniów, wszyscy mogą liczyć na pomoc realizowaną z budżetu Rady Rodziców.

 

Formalnie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) wskazuje, iż jedynym celem, na jaki można wydatkować zebrane środki finansowe jest – „wspieranie działalności statutowej szkoły”, należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły – jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zajmującej się kształceniem i wychowaniem. Natomiast nie może być mowy o wydatkach zapewniających bieżącą organizację pracy szkoły.

 

W praktyce z budżetu Rady Rodziców wspieramy Grono Pedagogiczne w kształceniu naszych dzieci, realizowane są zakupy niektórych pomocy dydaktycznych, nagród i stypendiów dla dzieci, uczestniczymy w świętach i ceremoniach.

 

Wszystkie zakupy są dokumentowane, rozliczamy się z nich i dokładamy staranności aby były dokonywane w interesie naszych dzieci. Dokumenty są do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

Rada Rodziców pracuje społecznie i nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Całość środków służy naszym dzieciom.

 

Apelujemy do Rodziców o regularne opłacanie składek, abyśmy zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii byli w stanie wspierać pracę nauczycieli i szkoły na rzecz dobra naszych własnych dzieci. Prosimy również o zaufanie do osób pracujących w Radzie Rodziców.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content