ZARZĄDZENIE Nr 19
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 06 lutego 2012 roku
w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012 / 2013

 

Zasady przeliczania ocen na punkty

– ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane
na świadectwie), w tym:

100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :
– języka polskiego,
– historii i wiedzy o społeczeństwie,
– matematyki,
-przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

– należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji) ;

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły:

– 18 punktów – stopień: celujący
– 14 punktów – stopień: bardzo dobry
– 10 punktów – stopień: dobry
– 6 punktów – stopień: dostateczny
– 2 punkty – stopień: dopuszczający

sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów,
3 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,
2 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół , niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,
2 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,
2 punkty – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem,
do 6 punktów – liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:
– 6 punktów – stopień: celujący
– 5 punktów – stopień: bardzo dobry
– 4 punkty – stopień: dobry
– 3 punkty – stopień: dostateczny
– 2 punkty – stopień: dopuszczający.

 

Pełna treść Zarządzenia:

www.kuratorium.waw.pl/files/f-3823-2-zarzadzenie_nr_19.pdf

www.kuratorium.waw.pl/pl/news/471/og%C3%B3lne-zasady-rekrutacji-do-szk%C3%B3%C5%82.html

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content