WAŻNE NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY.

 

(Po zapoznaniu się z poniższym tekstem, proszę o przekazanie wychowawcy klasy informacji: ,,Zapoznałam/łem się z nowymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty”.)

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający
  nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową,  przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego
  o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. b) wychodzi do toalety
 3. c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej

EPKwZ i EZ)

 1. d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)

–           Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. b) wychodzi do toalety
 3. c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający,  mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego wynosi 2 m.

Powyższa sytuacja musi być zgłoszona do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia
28 maja 2020
r.

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
 1. a) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie,
  o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być, różne             godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali             egzaminacyjnej w, np. 15-20-minutowych odstępach)
 2. b) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale
 3. c) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale
 4. d) ) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w, 15-20 minutowych odstępach czasowych, (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa –
  o 9:40), wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający       nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny            rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli   egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności   zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 5. e) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury, sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą,
  aby omówić egzamin.
 6. f) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
  z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali             spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

            O przyjętych rozwiązaniach zostaną Państwo poinformowani na 2-3 dni przed egzaminem.

 

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Dyrektor szkoły – Jarosław Fonrath

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content