NOWY Harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data Etap rekrutacji
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
Od 3 lutego do 2 marca (do godz. 16.00)  

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową
lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

 

3 marca (od godz. 13.00) 19 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

 

3 marca (od godz. 13.00) 6 marca (do godz. 16.00) Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej
7 marca 12 marca Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  13 marca (godz. 15.00) Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej
3 marca (od godz. 13.00) 20 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

 

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
drugi etap rejestracji wniosków  

(wyłącznie do klas ogólnodostępnych i integracyjnych)

 

W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać skan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

 

W treści maila należy zawrzeć oświadczenie,
że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

 

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 22.00

 

 

Przesłanie na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru skanu/zdjęcia podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

W treści maila należy zawrzeć oświadczenie,
że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

 

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność należy przesłać mailem
do każdej szkoły wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

12 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
12 maja

godz. 13.00

20 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie  woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
22 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza
od 22 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content