Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego  dla uczniów klas I-III  w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie

 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) oraz rozporządzeniem z dnia 15.05.2020

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytyczne GIS.

 

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w Szkole Podstawowej 388. Warunkiem zgłoszenia dziecka z klas 1 – 3 do objęcia opieką jest dostarczenie do szkoły obowiązkowej ankiety oraz stosownego oświadczenia (Załącznik nr 1).
 • Uczniowie pozostający w domu uczestniczą w zdalnym nauczaniu realizując podstawę programową na ustalonych po 11.03.2020.
 • Na zajęciach szkolnych uczniowie pracują z jedną nauczycielką od 7:30- 11:30 w jednej sali lekcyjnej, grupy mogą być międzyoddziałowe liczące najwyżej 12 osób z nauczycielem łącznie.
 • W miarę możliwości organizacyjnych szkoły do grupy przyporządkowani w jednym tygodniu są ci sami nauczyciele.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 • W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga jest umyta lub zdezynfekowana.
 • Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie wyjścia uczniów na korytarz, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela zachowując w miarę możliwości odległość 1,5 m między dziećmi.
 • Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Uczniowie nie korzystają z boiska szkolnego ze względu na prace remontowe.
 • Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 • Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców 11:30-17:00 .
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionku wejścia do szatni, nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekując ręce)
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną przyprowadzany przez rodzica.
 • Dzieci same nie przychodzą do szkoły.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez zdrowych rodziców.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Zapewnia się szybką komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia (aktualne dwa telefony kontaktowe w e-dziennku).
 • Szkoła posiada bezdotykowy termometr, którym na wejściu mierzona jest temperatura ciała dziecka. Gdy temperatura jest powyżej 37,3 uczeń jest nie wpuszczany do szkoły.
 • Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia przed wejściem do budynku szkoły oraz w trakcie zajęć, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Dziecko, które przejawia niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz wytrzeć obuwie w wycieraczkę nasączoną płynem dezynfekującym.
 • Osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 • Codziennie przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

                                                            Żywienie

 • Dzieci samodzielnie spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat za posiłki, po wcześniejszym kontakcie z Ajentem stołówki szkolnej (telefonicznie).
 • Uczniowie spożywają posiłki wyłącznie przygotowane przez Ajenta.
 • Dzieci nie mają kontaktu z pracownikami kuchni. Jedzenie podają: pani z obsługi i nauczycielka.

 

Rodzice, opiekunowie prawni

1.Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

 

2.Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.

3.W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni.

4.Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez wychowawcę grupy.

5.Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani do jego do nieprzyprowadzania do szkoły.

6.Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content