Władze


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 388  im. Jana Pawła II

Pan mgr Jarosław Fonrath

przyjęcia interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu

tel 22 836-03-41 wew 101

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II

Pani mgr Iwona Skwirut

przyjęcia interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu

tel 22 836-03-41 wew 101

Struktura organizacyjna


Sekretariat Szkoły

czynny codziennie oprócz czwartku w godzinach 8:00 – 16:00

tel 22 836-03-41 wew 101

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

Sekretarz Szkoły – Pani Marzena Staniaszek

 

Kierownik Gospodarczy – Pan Mariusz Muszyński
godziny pracy 6:00 – 14:00

tel 22 836-03-41 wew 108

e-mail: administracja@sp388.edu.pl

 

Kierownik  Obiektów Sportowych

tel 22 836-03-41 wew 112

e-mail: hala@sp388.edu.pl

 

Posiłki w szkole prowadzi ajent – Arkadiusz Szulc

tel. 504-274-847, e-mail: arek.szulc@wp.pl

 

„Sprawozdanie finansowe placówki za 2021 rok zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy”

Zamówienia publiczne


 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

01_Opis -pop 6.04.2022r

02. Specyfikacja techniczna

Formularz oferty Załącznik nr 2 – 6

Formularz personel kluczowy Załącznk nr 8

ogłoszenie BZP

projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 7

Przedmiar Robot -Szko_a Podstawowa nr 388 im. Jana Paw_a II

RYS.01_RZUT PIWNICY_STAN ISTNIEJACY

RYS.02_RZUT PARTERU_STAN ISTNIEJACY

RYS.03_RZUT PIETRA 1_STAN ISTNIEJACY

RYS.04_RZUT PIETRA 2_STAN ISTNIEJACY

RYS.05_PRZEKROJ_STAN ISTNIEJACY

RYS.06_RZUT PIWNICY_STAN PROJEKTOWANY pop 06.04.2022r

RYS.07_RZUT PARTERU-STAN PROJEKTOWANY pop 06.04.2022r

RYS.08_RZUT PIETRA I_STAN PROJEKTOWANY- pop 06.04.2022r

RYS.09_RZUT PIETRA II_STAN PROJEKTOWANY- pop 06.04.2022rpdf

RYS.10_ZESTAW. STOLARKI DRZWIOWEJ_STAN PROJEKTOWANY- pop 06.04.2022r

RYS.11_ZESTAW. SCIANEK ALUMINIOWO-SZKLANYCH_STAN PROJ.- pop 06.04.2022r

SWZ
SST
Zał. nr 1 – Obliczenia natężenia oświetlenia AWi EW
PB_opis techniczny
E22
E21
E20
E19
E18
E17
E16
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E09
E08
E07
E06
E05
E04
E03
E02
E01

Warszawa, dnia 5 maj 2022 r.

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33, 01- 407 Warszawa, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej”, działając na podstawie art. 135 ust. 6 powyżej wskazanej ustawy, w związku z otrzymanymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi wraz z modyfikacjami zapisów SWZ.
Pytanie 1.
Proszę o wyznaczenie ponownego terminu odbycia wizji lokalnej w godzinach pracy Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający mając na względzie zapewnienie jak największej konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia wyznacza dodatkowy termin odbycia wizji lokalnej na dzień 6 maja 2022 r. o godz. 12.00. Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych odbyciem wizji powinny zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. IV SWZ do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 11.00. Pozostałe zapisy pkt. IV SWZ stosuje się odpowiednio.

Pytanie 2.
4.1). Wykonawcy zobowiązani są wykazać należyte wykonanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – robót budowlanych* odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, obejmujących każdorazowo co najmniej przebudowę** lub remont*** w budynku**** przy czym każda z wykazanych robót dotyczyła realizacji robót ogólnobudowlanych w tym co najmniej dwie dotyczące instalacji p.poż w branży elektrycznej.

– czy 2 roboty o których wspomina Zamawiający mają dotyczyć wyłącznie branży elektrycznej w kwocie min. 400.000,00zł brutto czy łącznie z robotami ogólnobudowlanymi, np. kontrakt na kwotę 500.000,00zł brutto w tym 150.000,00zł w branży elektrycznej
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ zawartymi w pkt. 4.1. Zamawiający nie określił wartości robót w branży elektrycznej a jedynie ogólną wartość robót wykazywanego zamówienia.

Pytanie 3.
2. b) Ocena ofert w zakresie kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego” zostanie dokonana według następujących zasad: Ocena w kryterium będzie prowadzona na podstawie informacji (przekazanych w złożonej ofercie) dotyczących posiadanego doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika robót w zakresie, która musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (co najmniej 1 robota) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1 robota) oraz posiadać minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami w wykazanej specjalności oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (co najmniej 1 robota) oraz posiadać minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami w wykazanej specjalności. Punkty przyznawane będą tylko za zadania (roboty budowlane) ukończone i odebrane, (wykazane w ww. formularzu), w których wskazane osoby/wykazana osoba kierowała robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych powyżej od rozpoczęcia robót do ich zakończenia.
– prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik robót (elektryczne czy telekomunikacyjne). Jeżeli Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję kierownika robót posiadała jednocześnie uprawnienia elektryczne oraz telekomunikacyjne, prosimy o zniesienie takiego wymogu z uwagi na bardzo małą ilość osób posiadających takie uprawnienia co w znacznym stopniu utrudni zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie składania ofert
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ a w konsekwencji nie znosi wymogów określonych dla kryterium Doświadczenie personelu kluczowego.

Informujemy, iż powyższe odpowiedzi wraz z modyfikacjami stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

/-/ Jarosław Fonrath

informacja z otwarcia ofert
DYREKTOR

Infromacja o wyniku postępowania

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content