ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ 1 )
z dnia ………………………………… 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595)
wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w ust. 1 i 1a, w § 3 w pkt 3, w § 3a w ust. 1 i 3 oraz w § 4a wyrazy „10
kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „26 kwietnia 2020 r.”;
2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy
również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej
przez szkołę oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”;
3) po § 4b dodaje się § 4c w brzmieniu:
„§ 4c. Przepis § 3a stosuje się również do wychowanków młodzieżowego ośrodka
wychowawczego, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969) i nie przebywają w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym.”.

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680,
1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.
– 2 –
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który
wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r.
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content